เพราะจุดประสงค์ของเราที่ต้องการทำลายศูนย์รวมหรือโครงสร้างแบบบนลงล่าง Bangkok Biennial 2018 ได้ใช้แพล็ตฟอร์มโอเพ่นซอร์สของ “WikiMedia’ เป็นช่องทางหลักสำหรับการเข้าถึง รวบรวมข้อมูลโดยที่ทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลได้ตลอดเวลา